O firmie

Wstęp.

Szanowni Państwo,

Losy Spółdzielni to ważna i nieodłączna część historii miasta Legionowa i jego mieszkańców. W oparciu o dostępne materiały : Księgi Protokołów Rady Nadzorczej, Księgi Protokołów Walnego Zgromadzenia Członków, zapiski anonimowego kronikarza oraz ustne przekazy jednej z pierwszych założycielek Spółdzielni, poniżej prezentujemy naszą historię.

Historia

Według ustnej relacji Lucyny Gemzy Spółdzielnia powstała 20 grudnia 1939 roku. Na pierwszym zebraniu członków, które odbyło się w prywatnym mieszkaniu Lucyny i Bronisława Gemzów obecnych było 15 osób. Pierwsze zapiski pochodzą z 25 stycznia 1940 roku, kiedy to odbyło się pierwsze organizacyjne zebranie spółdzielców, również w mieszkaniu Państwa Gemzów, na którym przyjęto statut Spółdzielni pod nazwą Spółdzielnia Spożywców „Samopomoc”. Pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Karol Borucki, zaś pierwszym Prezesem Stanisław Marciniak. Głównym celem działalności Spółdzielni była pomoc w zaopatrzeniu ludności, rozdział artykułów kontyngentowych, a także udzielanie pomocy Polakom walczącym z okupantem, którzy ukrywali się przed represjami wroga. Pierwszy sklep spółdzielni uruchomiono dnia 07.02.1940r., a udział członkowski wynosił wówczas 25 złotych. Na dzień 30.09.1943r. spółdzielnia prowadziła 4 sklepy, magazyn rozdzielczy, liczba członków wynosiła 530 osób, zatrudnionych było 10 osób. Podczas ewakuacji ludności związanej z przejściem działań frontowych, która miała miejsce jesienią 1944 roku, majątek spółdzielni został rozgrabiony. W efekcie tego, dnia 06.02.1945 roku Stanisław Marciniak udał się pieszo do „Społem” w Warszawie w celu dokonania rozpoznania możliwości ponownego zorganizowania spółdzielni. Dnia 13.02.1945 roku nastąpiło połączenie Spółdzielni Spożywców „Samopomoc” z Rejonową Spółdzielnią Rolniczo-Handlową, czego efektem było wznowienie działalności na poszerzonym terenie, w warunkach ciężkich zniszczeń wojennych. W dniu 27.05.1945 roku spółdzielnia zmieniła nazwę na „Spółdzielnia Rolniczo Spożywcza”. Dnia 28.12.1947 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, podczas którego podjęto m.in. uchwałę dotyczącą zmiany nazwy na „Powszechna Spółdzielnia Spożywców”. Spółdzielnia stale się rozwijała, prowadząc zarówno działalność gospodarczą, jak również kulturalno-oświatową, co przyciągało w jej szeregi rzesze nowych członków. Rok 1964 był przełomowym w naszej historii – decyzją władz zwierzchnich nastąpiło połączenie legionowskiej spółdzielni ze spółdzielnią w Nowym Dworze Mazowieckim. Od dnia 01.04.1964 r. powstała Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPÓJNIA”, a jej siedzibą stał się Nowy Dwór Mazowiecki. Po przemianach 1980 roku, legionowscy działacze dążący do uzyskania samodzielności wystąpili do Zarządu „Społem” WSS w Warszawie o rozdzielenie oddziału Nowy Dwór Mazowiecki i powołanie samodzielnego oddziału w Legionowie. Wniosek ten popierali zarówno mieszkańcy, jak i władze miasta. I tak 01.07.1981 roku powstał samodzielny Oddział w Legionowie z pierwszym zarządem w składzie:
Prezes Zarządu – Mira Sowińska, 
Wiceprezes ds. handlu – Jadwiga Pietras,
Wiceprezes ds. ekonomicznych – Barbara Witkowska,
Członek Zarządu ds. produkcji i gastronomii – Jan Pietrzak,

a 26.11.1981 roku powołano „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Legionowie. Rada Nadzorcza pod przewodnictwem Stanisława Łoskota zatwierdziła dotychczasowy skład Zarządu Spółdzielni. Lata 1981 – 1983 to również trudny czas w historii spółdzielni. Majątek odzyskany po rozdzieleniu spółdzielni wymagał niemałych nakładów finansowych, a należy pamiętać o panującym w tamtych czasach kryzysie gospodarczym. Od 1984 roku nastąpił stabilny wzrost gospodarczy spółdzielni. Prowadzono działalność w 42 sklepach detalicznych, 14 zieleniakach agencyjnych, 10 zakładach gastronomicznych, 4 zakładach produkcyjnych (masarnia, piekarnia, ciastkarnia, wytwórnia wód gazowanych) oraz ośrodku „Praktyczna Pani”.
Zmiany systemowe początku lat 90-tych nie ominęły również naszej spółdzielni. Do 21 placówek skurczyła się nasza baza handlowa, pozostały 2 zakłady gastronomiczne oraz 3 zakłady produkcyjne. Gospodarka rynkowa spowodowała pojawienie się konkurencji w każdej dziedzinie naszej działalności. Przed zarządem spółdzielni, na czele którego od 24.10.1989 roku zasiadła Pani Jadwiga Pietras, pojawiło się nowe wyzwanie – dostosowanie się do nowych warunków działania. Nie poddaliśmy się jednak - poprzez dokonane zmiany organizacyjne, uregulowanie spraw własnościowych i członkowskich, poprawę efektywności ekonomicznej udało się nam pozostać na legionowskim rynku.  Nastąpiła modernizacja sklepów: przebudowa, wymiana chłodnictwa, instalacja klimatyzacji, porządkowanie otoczenia placówek. Modernizacja piekarni odbyła się poprzez montaż instalacji gazowej oraz unowocześnianie parku maszynowego. Lata 2000 - 2009 charakteryzowały się przystąpieniem do sieci Lux, dalszą modernizacją sklepów i piekarni, komputeryzacją sklepów i rozpoczęciem wdrażania systemu HACCP w Spółdzielni. W 2005 roku, odpowiadając na potrzeby klientów wprowadziliśmy możliwość zakupu doładowań telefonicznych, płatności rachunków, akceptujemy płatności kartami.Od 2009 roku Spółdzielnia walczy o swoje miejsce na legionowskim rynku. Stale wprowadzamy nowości towarowe, rozszerzamy asortyment o towary sezonowe. Oferujemy towary pochodzące z gwarantowanych źródeł, krajowej produkcji, pochodzące od stałych, sprawdzonych dostawców i producentów. W piekarni, w odpowiedzi na zmianę upodobań klientów, rozszerzamy asortyment, zarówno pieczywa podstawowego, jak również cukierniczego. Ponadto wynajmujemy powierzchnię użytkową w naszych placówkach, rozszerzając w ten sposób naszą ofertę o dodatkowe usługi, których my sami nie świadczymy. Jesteśmy również jednym z większych pracodawców na legionowskim rynku pracy. Do 2010 roku stan zatrudnienia w Spółdzielni przekraczał 100 osób, dopiero od 2011 jest to mniej niż 100, obecnie zatrudniamy około 70 pracowników, dla których prowadzona  jest również działalność socjalna. Pamiętać również należy, że nasza działalność to również zatrudnienie dla firm z nami współpracujących m.in. w zakresie obsługi technicznej.    W całym okresie naszej działalności staramy się nie zamykać na potrzeby innych. Wspomagamy potrzebujących zarówno cyklicznie (Caritas, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej ), jak również wspieramy doraźnie akcje charytatywne, organizacje i fundacje. Pomimo niełatwej dla nas sytuacji na rynku cały czas dbamy o nasz majątek, a także staramy się podążać za nowoczesnymi rozwiązaniami. W chwili obecnej zakończyliśmy już informatyzację wszystkich placówek handlowych, wprowadziliśmy też nowoczesny system zarządzania w administracji. Jesteśmy uczestnikami ogólnopolskiego programu lojalnościowego spółdzielni Społem „Społem znaczy razem”, a także do programu „Karta Dużej Rodziny”.    W dalszym ciągu staramy się ugruntować naszą pozycję na lokalnym rynku, co nie jest łatwe w obliczu stale rosnącej konkurencji ze strony dużych sieci opartych na zagranicznym kapitale. Jak trudne jest to wyzwanie widać po stale zmieniającym się rynku detalicznym na naszym obszarze. Prowadząc działalność produkcyjną odczuwamy każdy kolejny duży market, który wpływa zarówno na sprzedaż w naszych sklepach, ale również na sprzedaż pieczywa z naszej piekarni do odbiorców zewnętrznych, którzy „giną” w oczach. Mamy jednak nadzieję, że tak jak dotychczas, nasi klienci pozostaną z nami i nie pozwolą, aby „SPOŁEM” pozostało tylko kartą historii, a my postaramy się ich nie zawieść.Dzień dzisiejszy.


    W 2024 roku Spółdzielnia zrzesza 54 członków i zatrudnia ok. 30 pracowników. Obecnie prowadzimy działalność handlową oraz wynajmujemy wolne powierzchnie.  Staramy się być jak najbliżej naszych klientów – stąd dodatkowe usługi w naszej ofercie oraz uczestnictwo w ogólnopolskim programie „Społem znaczy razem”. Naszym priorytetem jest profesjonalna obsługa klientów, wysoka jakość oferowanych towarów, wspieranie polskich producentów oraz kreowanie nowoczesnego wizerunku. Bierzemy udział   w wielu akcjach, promocjach, konkursach. Nie pozostajemy obojętni na ludzką krzywdę, wspomagamy potrzebujących. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców jest zrzeszona w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców „Społem” oraz jest udziałowcem grupy zakupowej - Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem”   Sp. z o.o. i KPH Społem Sp. z o.o.

   

 

Powstanie, historia i dzień dzisiejszy „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Legionowie to wysiłek pokoleń członków i pracowników, którzy wpływali na jej kształt i rozwój.